پیتزا Pizza

...
پیتزا یونانی تک نفره

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

108,000 تومان

...
پیتزا یونانی 2 نفره

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

159,000 تومان

...
پیتزا یونانی خانواده

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

249,000 تومان

...
پیتزا چوریتسو بیکن تک نفره

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

129,000 تومان

...
پیتزا چوریتسو بیکن دو نفره

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

199,000 تومان

...
پیتزا چوریتسو بیکن خانواده

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

320,000 تومان

...
پیتزا پپرونی تک نفره

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

99,000 تومان

...
پیتزا پپرونی دو نفره

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

143,000 تومان

...
پیتزا پپرونی خانواده

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

198,000 تومان

...
پیتزا مخلوط تک نفره

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

103,000 تومان

...
پیتزا مخلوط دو نفره

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

159,000 تومان

...
پیتزا مخلوط خانواده

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

210,000 تومان

...
پیتزا سوسیس و قارچ تک نفره

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

89,000 تومان

...
پیتزا سوسیس و قارچ دو نفره

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

138,000 تومان

...
پیتزا سوسیس و قارچ خانواده

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

186,000 تومان

...
پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

103,998 تومان

...
پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

169,000 تومان

...
پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

229,000 تومان

...
پیتزا مارگاریتا تک نفره

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

69,000 تومان

...
پیتزا مارگاریتا دو نفره

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

109,000 تومان

...
پیتزا مارگاریتا خانواده

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

159,000 تومان

...
پیتزا سبزیجات تک نفره

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

789,998 تومان

...
پیتزا سبزیجات دو نفره

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

1,250,000 تومان

...
پیتزا سبزیجات خانواده

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

176,000 تومان


سفارش ها

سبد خرید